Train Passing through Texas Panhandle
(Photo by Ed Presnall, Houston, Texas)


Copyright © 1995