Balloons near Clear Lake, Texas
(Photo by Allen Matheson, Houston, Texas)


Copyright © 1995-96